Rok viery

Rok viery sa začína 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia II. vatikánskeho koncilu a trvá do 24. novembra 2013, slávnosti Krista Kráľa celého vesmíru. Má prispieť k obnove našej viery, primknutiu sa k Ježišovi Kristovi v živej a hlbokej viere, ktorá je základom života podľa evanjelia i novej evanjelizácie v dnešnom svete.

Informácie o oficiálnych web stránkach a dôležitých dokumentoch k Roku viery sú uvedené na stránke Rok viery na internete.

Prezentácia slovenského prekladu encykliky Lumen fidei

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa v aule RKCMBF UK na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia prvej encykliky pápeža Františka - Lumen fidei.
Prinášame zvukový záznam tejto prezentácie, ktorú moderovala prof. Emília Hrabovec.
Encykliku predstavili z biblického hľadiska Mons. Jozef Jančovič, z patristického pohľadu P. Miloš Lichner, SJ, z pohľadu filozofie Mons. Gašpar Fronc a z hľadiska prekladateľa Mons. Marián Gavenda. Na uvedení slovenského prekladu sa zúčastnil aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Sväté omše s katechézami k Roku viery

Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze sú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina vždy druhý štvrtok v mesiaci o 17.00, ktorých cieľom je priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.
Vo štvrtok 10. októbra 2013 o 17.00 bola slávená posledná sv. omša s homíliou bude tematicky zameraná na katechézu posledného článku Apoštolského vyznania viery.

Odovzdanie Svätomartinskej zbierky

V utorok 5. februára 2013 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky vo výške 84.000 €. Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti a odovzdaná školám pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči.
V mene pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského i v mene riaditeľov oboch škôl vám vyjadrujeme všetkých dobrodincov úprimnú vďaku za pomoc a štedrosť.

Svätomartinské trojdnie 2012

Počas konania Trojdnia sú priebežne dopĺňané informácie a záznamy homílií z jednotlivých dní.

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2012 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
Celé podujatie, ktorého hlavnou témou je Odkaz sv. Martina pre Rok viery, je taktiež súčasťou aktivít prebiehajúcich v rámci Roku viery.

Rok viery na internete

Oficiálne web stránky a dôležité dokumenty k Roku viery.

Rok viery otvorí svätý otec Benedikt XVI. 11. októbra 2012, v deň päťdesiateho výročia otvorenia II. vatikánskeho koncilu a dvadsiateho výročia vyhlásenia Katechizmu Katolíckej cirkvi. Zámerom Roku viery je obnova našej viery pre prehĺbenie vzťahu voči Ježišovi Kristovi i pre novú evanjelizáciu v dnešnom svete a zároveň príležitosť spoznávať a chápať II. vatikánsky koncil ako veľkú milosť a bezpečný kompas učiteľského úradu Cirkvi v rámci jej tradície pre 21. storočie, ktoré sa pred nami otvára.

Otvorenie Roku viery v Bratislavskej arcidecéze

Vo štvrtok 11. októbra 2012 sa začína Rok viery, ktorý vyhlásil pápež Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 11. októbra o 18.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, ktorou sa naša arcidecéza zapája do otvorenia i aktivít Roku viery zameraného na jej prehĺbenie a obnovu.
Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze budú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina - vždy druhý štvrtok v mesiaci o 18.30. Tematicky budú zamerané na priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.

Stránky