J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

bratislavský arcibiskup metropolita

Biskupi, ustanovení Duchom Svätým, sú nástupcami apoštolov ako pastieri duší a spolu s pápežom a pod jeho autoritou majú poslanie pokračovať v nepominuteľnom diele Krista, večného Pastiera. Lebo Kristus dal apoštolom a ich nástupcom poverenie a moc učiť všetky národy, posväcovať ľudí v pravde a byť ich pastiermi. A tak sa biskupi stali skrze Ducha Svätého, ktorého prijali, opravdivými a hodnovernými učiteľmi viery, veľkňazmi a pastiermi.

Jednotliví biskupi vykonávajú svoju biskupskú službu voči časti Pánovho stáda, ktorá sa im zverila, tým že každý z nich sa stará o partikulárnu cirkev, ktorá mu bola pridelená, prípadne dakedy aj viacerí spoločne, starajúc sa o niektoré spoločné potreby viacerých (partikulárnych) cirkví.

(Christus Dominus, 2)

Mons. Stanislav Zvolenský:
- narodil sa v Trnave 19. novembra 1958
- za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave
- od roku 1982 kaplánom v Galante
- od roku 1985 kaplánom v Hlohovci
- od roku 1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch
- v roku 1990 štúdiá v Insbrucku
- od roku 1991 na štúdiách v Ríme
- v roku 1998 bol menovaný za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave
- v roku 1998 asistentom CMBF UK v Bratislave
- od roku 1999 odborným asistentom
- od roku 2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave
- v roku 2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave
- 2. apríla 2004 bol vyvolený za titulárneho biskupa novosinského
- 2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za biskupa
- 14. februára 2008 menovaný za bratislavského arcibiskupa
- 8. marca 2008 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Bratislavskej arcidiecézy