Ochrana osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze

Pridal dňa

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Bratislavskej arcidiecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Záväzné predpisy | Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba | Povinnosti farností | Tlačivá a vzory | Kamerový systém | Informačné technológie

Informácie pre dotknuté osoby a pre podávanie podnetov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Informácie pre dotknuté osoby.

__________
 

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Stránka Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk) je oficiálnym sídlom informácií o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi, je neustále dopĺňaná a aktualizovaná, obsahuje najnovšie informácie podľa doporučení Úradu na ochranu osobných údajov a súbor otázok/odpovedí i riešení konkrétnych problémov, preto ju pravidelne navštevujte!

Stránka gdpr.kbs.sk obsahuje:
– smernicu - záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
– informácie pre doktnuté osoby
– informácie o zodpovednej osobe (DPO)
– informácie pre diecézy/eparchie
– informácie pre farnosti
– informácie pre rehole
– informácie pre subjekty odvodené od Cirkvi (školstvo, charita, ...)
– informácie ohľadom informačných technológií
– často kladené otázky
– kontakty pre diecézy, farnosti, správcov informačných technológií

__________
 

Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba

Zodpovedná osoba (DPO) Bratislavskej arcidiecézy:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
E-mail: dpo @ kbs.sk
Kontaktná osoba pre farnosti a organizácie Bratislavskej arcidiecézy:
JUDr. Zuzana Čápková
Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
E-mail: oou @ abuba.sk

__________
 

Povinnosti pre farnosti

Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy sú uvedené na stránke KBS Ochrana osobných údajov | Farnosť nasledovne:
• farnosť, resp. správca farnosti, musí zabezpečiť náležitosti uvedné na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Informácie pre farnosti: Ochrana osobných údajov - opatrenia vo vzťahu k farnostiam.
• pokiaľ má farnosť svojich vlastných zamestnancov (vrátane dobrovoľníkov na zmluvu, alebo na základe dohôd), platia vo vzťahu k jej zamestnancom pravidlá ako pre diecézu - je teda potrebné, aby farnosť, resp. správca farnosti, zabezpečil aj požiadavky uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Diecéza | Informácie (diecézy a eparchie): Opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.
• riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Často kladené otázky.

__________
 

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii v prílohe tejto stránky.

Všeobecné tlačivá a vzory (v prípade potreby aktualizované pracovníkmi KBS) súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Smernicu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike treba vytlačiť a uchovať vo farnosti.

__________
 

Kamerový systém arcibiskupského úradu

Monitorovaný priestor:
Nádvorie a vstupné brány arcibiskupského úradu. Priestor je označený informačnými tabuľkami o monitorovaní.

Prevádzkovateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1
E-mail: oou @ abuba.sk

Účel monitorovania:
Zabezpečovanie ochrany majetku i zdravia a asistenčná služba informátora v priestoroch arcibiskupského úradu.

Základ spracúvania:
Základom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je oprávnený záujem podľa čl. 5 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Kategórie osobných údajov dotknutých osôb:
Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ motorového vozidla a EČV.

Doba uchovávania osobných údajov:
14 dní

Informácie o spracúvaní:
Osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu účelu spracúvania vymedzeného v tomto dokumente a nezasielajú sa ďalším tretím osobám alebo do tretích krajín. V prípade potreby sa poskytujú len orgánom činným v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Práva dotknutých osôb:
Aké práva má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov?
a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na výmaz osobných údajov napríklad v prípadoch kedy už nie sú potrebné na naplnenie vymedzeného účelu. Toto právo môže byť obmedzené pokiaľ nám zo zákonov alebo iných právnych predpisov vyplýva povinnosť, pre ktorú musíme Vaše osobné údaje naďalej uchovávať;
c) právo na obmedzenie spracúvania;
d) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb:
a) informácie nie sú sprístupnené verejnosti;
b) prenos signálu nie je vykonávaný verejnou sieťou;
c) záznam sa v prípade potreby poskytuje len orgánom činným v priestupkovom alebo trestnom konaní;
d) záznam do momentu jeho likvidácie je uložený v osobitne chránenom priestore v miestnosti s režimovými opatreniami a prístup k nim má len určený okruh poverených osôb.

__________
 

Informačné technológie

Osobné údaje sa vo veľkej miere spracúvajú prostredníctvom automatizovaných informačných systémov (informačných a komunikačných technológií) i v prostredí Bratislavskej arcidiecézy a jej súčastí.

Informácie o aplikácii aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov v oblasti informačných a komunikačných technológií (v terminológii GDPR: v automatizovaných informačných systémoch) sú uvedené na webovej stránke KBS Ochrana osobných údajov | Informačné technológie.

Odborné fórum pracovníkov Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií, je k dispozícii na webovej stránke Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť (gdpr.ecclesia.sk).

__________