Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri uvedení do úradu

Pridal dňa

Eminencie, otcovia kardináli,
excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi,
drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľníčky,

excelencie pán komisár EK, páni ministri, poslanci, excelencie páni veľvyslanci, pán župan, pán primátor mesta Bratislavy, páni primátori a starostovia, ostatní ctení predstavitelia spoločenských organizácií,

milí bratia a sestry v Kristovi,

Kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a všetci veriaci zo stodvadsaťdva farností, ktoré sú združené do dekanátov Bratislavského, Šamorínskeho, Seneckého, Pezinského, Senického, Skalického, Šaštínskeho a Malackého, prežívajú dnes jedinečnú, veľkú duchovnú radosť.
Svätý Otec Benedikt XVI. uznal veriacich týchto farností za zrelých v tej miere, aby mohli vytvoriť samostatnú diecézu, ba dokonca nové cirkevné územie, dostalo prednosť pred ostatnými diecézami a bolo povýšené na arcidiecézu. Osobitným rozmerom tohto historického rozhodnutia je, že hlavným mestom Bratislavskej arcidiecézy je Bratislava, ktorá je hlavným mestom našej vlasti Slovenskej republiky, ale ktorá je mestom a miestom prítomnosti kresťanov a kresťanstva od najstarších čias.
Tieto skutočnosti nás napĺňajú osobitnou radosťou, dojatím, vďačnosťou voči Bohu a voči Svätému Otcovi a znamenajú pre nás veľkú výzvu. Chcem v tejto chvíli vysloviť veľké poďakovanie Svätému Otcovi za seba a za všetkých veriacich za vynikajúci dar novej Bratislavskej arcidiecézy.
Ďakujem Jeho Eminencii otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, že nám preukázal láskavosť, priniesol nám rozhodnutie Svätého Otca, zaznačené do pápežských búl a uviedol ma do úradu bratislavského arcibiskupa.
Ďakujeme za porozumenie aj všetkým predstaviteľom Slovenskej republiky, ktorí spravodlivo rešpektujú právo katolíckej Cirkvi, aby sa rozvíjala, aby upravovala svoju územnú štruktúru podľa potrieb, lebo katolícka Cirkev chce slúžiť spoločnému dobru celej spoločnosti.

Každá diecéza sprítomňuje Kristovu Cirkev, Kristova Cirkev je spoločenstvom veriacich, Božím ľudom, čiže pokrstenými mužmi a ženami, deti i dospelí, ktorých sa dobrý Boh dotkol sviatosťou krstu a urobil ich svojimi a ktorých láskavo posilňuje a potešuje prostredníctvom ostatných sviatostí. Cirkev je domovom každého pokrsteného, aj cirkev Bratislavskej arcidiecézy, je a chce byť duchovným domovom pre každého pokrsteného katolíka, ktorý žije na jej území.
Ježiš Kristus pri jednej príležitosti prirovnal Božie kráľovstve k horčičnému zrnku, ktoré je veľmi malým semienkom, ale keď vyrastie, je z neho strom a vtáky môžu hniezdiť na jeho konároch. (porov. Lk 13, 18-19) Aj Bratislavská arcidiecéza sa teraz na začiatku javí skôr ako malé semienko, ale všetci, ktorí do nej patríme, veľmi si želáme, aby sme ju za krátky čas preukázali ako živý košatý strom, v ktorom majú svoje duchovné rodinné hniezdo veriaci, ale ktoré poskytne útočisko pre každého dobromyseľného ľudského brata a sestru.
Obraz malého semienka, ktoré vyrastie vo veľký strom, umožňuje obrátiť pozornosť na veľkú vnútorné silu, ktorú v sebe malé zrnko skrýva.
Aj naša Bratislavská arcidiecéza má svoju vnútornú silu v srdciach kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok, bohoslovcov, veriacich otcov a matiek, horlivých detí a mládeže, Bohu oddaných starých rodičov, s Kristom trpiacich chorých, je to vnútorná sila, ktorá pochádza z Boha. Cirkev sa odlišuje od iných ľudských spoločenstiev v tom, že jej sila nespočíva na osobných schopnostiach svojich členov, ale na živom spojení s Kristom, od ktorého prijíma a ďalej sprostredkuje život a silu. (porov. Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, 6). Na tejto sile spočíva naša nádej.
Každá diecéza má svojho biskupa, ktorá je znakom jej jednoty. Svätý Otec Benedikt XVI. ma povolal do služby Bratislavského arcibiskupa metropolitu. Istota Božej pomoci, dôvera Svätého Otca, premohli a premáhajú v mojom vnútri prirodzené pochybnosti a blízkosť vás, otcovia kardináli, arcibiskupi, biskupi, kňazi, vás zasvätených rehoľníkov a rehoľníčok, vás všetkých milí bratia a sestry, dávajú mi silu vyjadriť moju túžbu, želanie a pevné rozhodnutie: Chcem sa snažiť zo všetkých síl byť dobrým duchovným otcom Božieho ľudu.

Mojim základným poslaním, ako každého iného biskupa, je svedectvo o jestvovaní Boha, o láske Boha Otca, ktorá prejavila predovšetkým v jeho Synovi Ježišovi Kristovi, v jeho vykupiteľskej smrti a zmŕtvychvstaní a v jeho prítomnosti a účinkovaní v každej dobe a aj v našej súčasnosti prostredníctvom Ducha Svätého. Chcem hodnotiť všetky skutočnosti vo svetle viery a v neustálej snahe hľadať čo najhlbšiu pravdu o osobách a udalostiach. Chcem sa usilovať, aby sme čo najviac prežívali spoločenstvo, aby sa rozšírila vzájomná spolupráca na všetkých stupňoch medzi biskupom a kňazmi, medzi kňazmi a laikmi, aby sa mohlo uplatniť bohatstvo darov, ktoré dáva Pán jednotlivým osobám, aby mohli realizovať svoje danosti pre dobro spoločenstva veriacich. Vo vzťahu k ľuďom chcem vychádzať zo základnej povinnosti úcty ku každej osobe, k jej jedinečnosti, konať nevyhnutne podľa Božích zákonov, ale úplne zachovávať aj cirkevné zákony.
Chcem byť pre kňazov otcom, bratom a priateľom, prežívať s nimi radosti i bolesti, je dôležité, aby sa stávali dokonalejšími, aby boli vo svojich farnostiach žiarivým svetlom.
Uvedomujem si, že najzákladnejšou ustanovizňou každej diecézy je seminár a služba duchovným povolaniam, preto upriamim svoje úsilie na starostlivosť o čo najlepšiu prípravu budúcich kňazov. S úctou myslím na všetkých zasvätených a teším sa z ich prítomnosti v Bratislavskej arcidiecéze a budeme spoločne snažiť čo najúčinnejšie ich zapojiť do služby pre dobro veriacich.
Nenahraditeľné miesto zaujímajú rodiny, kresťanskí otcovia a matky s ich deťmi. Je potrebné znova oživiť stretnutia malých spoločenstiev manželov, mládeže a aj staršich veriacich, lebo v menších spoločenstvách sa vytvárajú podmienky na osobnejšie prežitie viery.
Podporu musíme venovať veriacim laikom, ktorí pracujú v rozličných verejných funkciách, v politickom a spoločenskom živote.
Treba, aby sa rozvíjali cirkevné školy, aby vynikali kvalitou a aby boli miestom vzornej formácie vo viere. Uvedomujem, že Bratislavská arcidiecéza potrebuje kvalitných katechétov, lebo od nich závisí kvalita a účinnosť vyučovania náboženskej výchovy na školách. Chcem podporovať farskú katechézu ako nenahraditeľnú prípravu na prijatie sviatostí.
Bratislavská arcidiecéza je aj územím, na ktorom žijú viaceré národnosti. Chcem sa usilovať, aby sa v náboženskej oblasti nikto pre svoju národnosť necítil znevýhodnený.
Odporúčam moju službu do modlitieb a obiet chorých a starších veriacich a prosím ich o trvalú duchovnú podporu.
Obraciam sa na záver k patrónovi katedrály a bratislavskej arcidiecézy sv. Martinovi z Tours a prosím ho o príhovor u nebeského Otca.
Milí bratia a sestry, naša pomoc je v mene Pánovom, naša radosť je byť Božími synmi a dcérami, naším konečným cieľom je stretnutie s Bohom vo večnosti.

Amen.