Príhovor arcibiskupa Zvolenského na novoročnom stretnutí s prezidentom SR

Pridal dňa

Prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou prijali 12. januára v Prezidentskom paláci predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Na stretnutí sa za predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku prezidentovi SR a prítomným prihovoril predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
Príhovor prinášame v plnom znení...


Vaša Excelencia,
vážený pán prezident Slovenskej republiky,

chcem Vám poďakovať aj v mene predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku za pozvanie na už tradičné novoročné stretnutie s Vami. Chápeme ho ako prejav pozornosti voči pôsobeniu Katolíckej cirkvi v našej spoločnosti. Sme radi, že sa môžeme stretnúť s najvyšším predstaviteľom Slovenskej republiky. Veriaci katolíci pri bohoslužbách pravidelne v modlitbe spomínajú na vedúcich predstaviteľov štátu, rád pripomínam túto skutočnosť a uisťujem Vás aj o modlitbe za prezidenta Slovenskej republiky.

Ďakujem pri tejto príležitosti aj za zmienku vo Vašom novoročnom príhovore, že si vážite výzvu biskupov ku solidarite a že jej dosah je obzvlášť významný najmä teraz, v čase svetovej hospodárskej krízy (porov. Novoročný príhovor prezidenta SR Ivana Gašparoviča 1.1.2010).

Je všeobecne prijaté, že korene situácie, ktorú pozorujeme a cítime, sú v narušenom morálnom poriadku a problém treba riešiť veľkou snahou o zmenu mentality spoločnosti a o nový životný štýl. Práve na tomto sa môžeme a chceme podieľať ako spoločenstvo veriacich, ale aby to to bolo možné, treba, aby sa uznal verejný význam veriacich a náboženstva. S ľútosťou pozorujeme, že sa rozširujú v politických a kultúrnych kruhoch ako aj komunikačných prostriedkoch postoje malého uznania, ba niekedy až nepriateľstva, či pohŕdania náboženstvom, osobitne tým kresťanským. Je jasné, že, ak relativizmus je chápaný ako podstatný konštitutívny prvok demokracie, potom je tu riziko, že laickosť sa chápe jedine ako vylúčenie, alebo odmietnutie spoločenského významu náboženstva. Je nevyhnutné vymedziť pozitívnu laickosť, založenú na správnej autonómii medzi poriadkom svetským a duchovným, nech podporuje zdravú spoluprácu a spoločnú zmysel zodpovednosti. V tomto zmysle s uspokojením chceme vyzdvihnúť, že aj Lisabonská zmluva predpokladá, že Európska únia bude udržovať s cirkvami dialóg „otvorený, transparentný, pravidelný“ (čl. 17). V mene spomenutého dialógu Katolícka cirkev prednáša svoje stanovisko aj k otázkam diskusie o zákonoch a programoch, ktoré, v mene boja proti diskriminácii, narúšajú biologický základ rozdielov medzi pohlaviami. Sloboda nemôže byť absolútna, lebo človek nie je Boh, ale Boží obraz, jeho stvorenie. Pre človeka nemôže byť životnou cestou, po ktorej má ísť, cesta svojvôle alebo túžby, ale musí pozostávať práve v rešpektovaní štruktúry, ktorú chcel Stvoriteľ.

Spoločne si želáme, chceme sa o to všetkými silami snažiť a aj Vás, pán prezident, prosíme o podporu, aby pri budovaní vlastnej budúcnosti naša vlasť Slovenská republika, a Európa boli vždy schopné načrieť do prameňov vlastnej kresťanskej identity. Kresťanská identita má nenahraditeľnú úlohu pri formovaní svedomia každej generácie a pri posilňovaní základného etického konsenzu pre dobro každej osoby. (porov. Beneditkt XVI., Príhovor občianskym autoritám a diplomatickému zboru, Praha, 26. septembra 2009.

Vážený pán prezident,
chcem Vás uistiť, že Katolícka cirkev na Slovensku, veriaci a predstavitelia Cirkvi, sú ochotní zo všetkých síl prispievať k pozitívnemu rozvoju našej spoločnosti.

Želáme Vám spoločne pokojný a požehnaný nového roka 2010 v Vašom dôležitom úrade i vo Vašom osobnom živote.