Informácia o cirkevných trestoch

Pridal dňa

Stanislav Cigánek a  Martin Chlebek sú kňazmi Bratislavskej arcidiecézy od júna 2009, kedy boli vysvätení. Pri kňazskej vysviacke, ako je predpísané, osobitným obradom za prítomnosti veriacich urobili aj povinný sľub úcty a poslušnosti svojmu ordinárovi a jeho nástupcom.

Stanislav Cigánek a Martin Chlebek, spolu s novokňazom Trnavskej arcidiecézy Martinom Jarabicom a diakonom Trnavskej arcidiecézy Petrom Mazúrom, sa dňa 15. decembra 2009 obrátili na mňa a na všetkých katolíckych biskupov Slovenska s výzvou, aby sme vyznali vieru podľa nimi stanoveného vierovyznania a zriekli sa nimi stanovených bludov a s heretickým tvrdením, že ak tak neurobíme, stratíme posvätnú moc. Toto je zásadne nezlučiteľné s pravou katolíckou náukou o posvätnej vysviacke a z nej plynúcej posvätnej moci, ktorú dostáva každý platne vysvätený diakon, kňaz a biskup navždy.

Stanislava Cigáneka a Martina Chlebeka som pozval k sebe na stretnutie za prítomnosti generálneho vikára a dvoch ďalších blízkych spolupracovníkov. Pri stretnutí obaja novokňazi spoločne zaujali postoj, že sa chcú som mnou rozprávať len s podmienkou, keď najprv urobím vyznanie viery a zrieknutie bludov podľa ich podmienok. Odmietli akýkoľvek dialóg, a preto som bol nútený za prítomností mojich spolupracovníkov odovzdať im len písomné napomenutie s požiadavkou, aby svoju výzvu mne a ostatným biskupom do jedného dňa odvolali a ospravedlnili sa.

Stanislav Cigánek a Martin Chlebek neposlúchli požiadavku, ktorú som vzniesol, a preto som bol nútený použiť voči nim cirkevný trest suspenzie z kňazskej služby pre tvrdošijnú a zámernú neposlušnosť s nádejou, že ich tento trest privedie k náprave a obnovia poslušnosť svojmu ordinárovi. Zároveň som bol nútený aj formálne konštatovať, že tvrdošijným zotrvaním na texte svojej výzvy sa nachádzajú v stave mylnej náuky, čiže herézy a teda samým činom upadli do cirkevného trestu exkomunikácie. Nakoľko som s vážnosťou zobral ich postavenie v spoločenstve veriacich ako vysvätených kňazov, ktorí majú povinnosť mať jasné a pravdivé poznatky o dôsledkoch vysviacky, bol som nútený vyhlásením konštatovať exkomunikáciu, lebo ide o osobitne nebezpečný heretický tvrdošijný stav osôb, ktoré majú mať povinné poznanie pravej katolíckej náuky. Stanislav Cigánek a Martin Chlebek boli zákonne suspendovaní 17. decembra 2009 a zároveň v ten istý deň bola zákonne vyhlásená ich exkomunikácia, do ktorej upadli vlastnou herézou.

S rovnakou výzvou, ktorá sa zakladá na pomýlenej náuke, postupne oslovujú iných cirkevných predstaviteľov, dávajú im rozličné ultimáta, vyzývajú ich k neposlušnosti voči biskupom. Ich výzva okrem iného obsahuje bezdôvodné paušálne spochybnenie pravovernosti katolíckych biskupov viacerých krajín, čo je mimoriadne vážnym previnením proti 8. Božiemu prikázaniu. Tiež spochybňujú pravovernosť Božieho služobníka Svätého Otca Jána Pavla II., pričom sa v ich vyjadreniach objavuje aj žiadosť o posmrtnú exkomunikáciu tohto veľkého pápeža. Týmto všetkým implicitne spochybňujú pravovernosť súčasného Svätého Otca Benedikta XVI., lebo práve pápež Benedikt XVI. dal pokyn na proces blahorečenia Jána Pavla II:, hoci spomenutí kňazi sa vo svojej výzve celkom nelogicky stavajú do pozície vernosti Benediktovi XVI.

Spomenutí kňazi a diakon zverejňujú úkony, na ktoré nemajú žiadnu cirkevnú schopnosť a moc, aby ich urobili, a tak tieto úkony nemajú žiadne právne dôsledky, právne nejestvujú. Týmto všetkým smutným a nebezpečným spôsobom zavádzajú veriacich i neveriacich. Je zrejmé, že ich činnosť je škodlivá pre katolícku Cirkev. Ich súčasné skutky mňa a všetkých ostatných nútia konštatovať, že keď počas pobytu v seminári, pred diakonskou vysviackou a pred kňazskou vysviackou opakovane tvrdili, že chcú byť kňazmi Bratislavskej arcidiecézy a pracovať pre dobro veriacich ako diecézni kňazi a teda rešpektovať ma ako svojho biskupa, zámerne klamali.

S bolesťou v modlitbe prosím nášho milosrdného Pána na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, aby sa títo pomýlení kňazi Stanislav Cigánek, Martin Jarabica, Martin Chlebek a diakon Peter Mazúr čím skôr obrátili a zanechali svoju hrozivú neposlušnosť a tragicky mylné postoje.

Pozývam k modlitbe za obrátenie týchto kňazov aj všetkých veriacich a prosím ich, aby od nich zachovali láskavý, ale zreteľný odstup a aby sa nedali zviesť ich klamlivými slovami. Z neposlušnosti a klamstva nemôže vzísť dobro.