Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena

Pridal dňa

Priebežne aktualizované (posledná aktualizácia 24. apríla 2023).

11. apríla 2023 o 16.00 sa vo farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach konalo oficiálne verejné otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena za účasti našich biskupov Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka, biskupského delegáta, postulátorky kauzy a promótora spravodlivosti, členov vyšetrovacej a historickej komisie i ďalších hostí.
Po slávnostnom otvorení kauzy nasledovala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena.

Po predložení žiadosti postulátorky kauzy blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena, JCDr. Mgr. Terézie Valuškovej, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil súhlas so začatím diecézneho procesu blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena:
„S vďačnosťou Pánu Bohu za vznešený životný príklad dôstojneho pána farára Alfonza Paulena, prijímam vašu postuláciu a otváram diecéznu fázu procesu o povesti mučeníctva dôstojného pána farára Alfonza Paulena," uviedol otec arcibiskup pred zaplneným kostolom sv. Anny v Šenkviciach, kde sa zišiel spolu s ďalšími kňazmi a laikmi, s ktorými bude arcidiecéza spolupracovať v procese blahorečenia a svätorečenia, ctiteľmi a príbuznými Alfonza Paulena a ďalšími, ktorí už v minulosti roky pracovali na príprave celého procesu.

Dr. Valušková pri tejto príležitosti uviedla: „Na Slovensku, zvlášť v Bratislavskej arcidiecéze, je rozšírené jeho príkladné svedectvo kňazského života a povesť jeho mučeníckej smrti. Jeho život sa stal ešte známejším v súvislosti s procesom blahorečenia už blahoslaveného Titusa Zemana, kňaza a saleziána. Medzi veriacimi panuje presvedčenie o jeho mučeníckej smrti, nakoľko bol väznený a mučený pre vieru. Jeho zdravotný stav sa značne zhoršil a na následky nedostatočnej lekárskej starostlivosti a mučenia zomrel... Povesť mučeníctva a povesť svätosti Božieho služobníka Alfonza sa rozšírila. Zvlášť medzi tými, ktorí ho poznali, či už medzi príbuznými alebo spolubratmi kňazmi... Ak by Svätá stolica uznala mučeníctva kňaza Alfonza Paulena, Cirkev na Slovensku by bola poctená ďalším mocným orodovníkom v nebi. Mladí ľudia a kňazi by mali pred sebou silné svedectvo, že aj napriek silným skúškam treba vytrvať vo svojom povolaní."

„Budeme pracovať v komisiách, modliť sa, aby mohol byť Alfonz Paulen povýšený za oltár, aby bol blahorečený a svätorečený ako mučeník. Cieľom diecéznej fázy diecézneho vyšetrovania je na základe historických dokumentov a analýzy historického obdobia a vypočúvania svedkov poukázať na svätý život, na hrdinskú smrť a povesť svätosti a mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena," uviedol don ICDr. Mgr. Jozef Slivoň SDB, ktorý moderoval otvorenie procesu a zároveň sa stal promótorom spravodlivosti v procese blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena.

Súčasťou zasadnutia bolo i odovzdanie dekrétov o vymenovaní a skladanie prísahy členov vyšetrovacej komisie: biskupský legát Milan Čaniga, promótor spravodlivosti Jozef Slivoň a notárka aktuárka Mária Kucharičová. Pridali sa k nim aj členovia historickej komisie a ekonómky procesu blahorečenia - prof. Róbert Letz (predseda komisie), Mons. Jozef Haľko, Patrik Dubovský, Marián Babirát, Mária Letzová, Andrea Škublová a sr. Adela Jenčová (ekonómka). Úlohou historikov bude zhromaždiť dokumenty a materiály, ktoré môžu pomôcť k preukázaniu svätosti života a hrdinstva Božieho služobníka Alfonza Paulena.

Všetky dokumenty, podpísané kancelárom kúrie Tiborom Hajdu, odovzdali notárke - aktuárke. Po ukončení zasadnutia sa konala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena. Hlavným celebrantom a kazateľom bol arcibiskup Zvolenský. „Eucharistou budeme vzdávať vďaky nebeskému Otcovi za tento veľký dar, že môžeme otvoriť proces blahorečenia a svätorečenia a budeme prosiť, aby sme urobili všetko, čo je v našich silách," dodal don Jozef Slivoň, promótor spravodlivosti.

Audio záznam homílie je k dispozícii na stránke Tlačovej kancelárie KBS.

Fotogaléria zo slávnosti je k dispozícii v rámci článku Tlačovej kancelárie KBS.

Zhromažďovanie informácií v rámci diecéznej fázy procesu blahorečenia
 
Pri príležitosti započatia diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena vydal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský edikt (plné znenie je k dispozícii v prílohe) s pozvaním oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad. Arcidiecéza tiež bude vďačná aj za oznámenie všetkých obsiahnutých milostí na príhovor kňaza Alfonza Paulena.
 
Kontaktné informácie:
Email: blahorecenie @ abuba.sk, Tel.: +421 257 200 615 (postulátorka), +421 257 200 638 (sekretariát)
Na krátko zo života Alfonza Paulena
 
Alfonz Paulen sa narodil 26. januára 1913 v Malých Bedzanoch, malej obci, ktorá je dnes súčasťou mesta Topoľčany a patrí do Nitrianskej diecézy. Alfonz Paulen bol vysvätený za kňaza Apoštolskej administratúry Trnava biskupom Mons. Pavlom Jantauschom 17. mája 1936.
Ako kaplán vykonával svoju pastoračnú službu vo farnostiach Leopoldov a Veľké Kostoľany. Neskôr bol administrátorom farnosti Sološnica a farárom vo farnosti Kolpachy (dnešný Banský Studenec). V roku 1947 bol vymenovaný za správcu farnosti Veľké Čaníkovce (dnešné Šenkvice).
Štvorročné obdobie jeho pastoračnej služby v tejto farnosti je dôležité, pretože práve tu sa dostal do kontaktu s organizátormi tajných a nelegálnych prechodov štátnych hraníc medzi Slovenskom a Rakúskom. Alfonza Paulena zatkli na fare v Šenkviciach 19. septembra 1951. Na proces čakal vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave.
Dvadsiatehoprvého júna 1952 bol odsúdený na 11 rokov väzenia, desať rokov straty občianskych práv a tzv. zabavenie majetku za podporu zahraničných agentov, Titusa Zemana a Leonarda Tikla a za spoluprácu pri organizovaní tajných útekov mladých kňazov do Talianska. Po odsúdení bol transportovaný do väznice v Ilave, a potom do Mírova pri Brne.
V apríli 1954 bol vo väznici umiestnený do nápravnej cely, teda do cely bez nábytku a s obmedzeným prísunom stravy. Jeho zdravotný stav sa vážne zhoršil, ale nebola mu zabezpečená primeraná zdravotná starostlivosť, na následky čoho 10. apríla 1954 vo veku 41 rokov zomrel. Pochovali ho v Brne 14. apríla 1954. Jeho telesné ostatky uložili vedľa Kostola svätej Anny v Šenkviciach.

Aktualizované (23. októbra 2023)

Životopisný profil Božieho služobníka Alfonza Paulena už v šiestich jazykoch
Putujúca Cirkev tvorí jedno veľké spoločenstvo. Rovnako je to s oslávenou Cirkvou. Sú to všetci naši bratia a sestry, ktorí očistení od hriechov a trestov prežívajú blaženú radosť v nebeskom kráľovstve. Ako boli títo za života našimi priateľmi, rovnako nimi neprestávajú byť vo večnosti. Ba čo viac. Chcú nám z neba pomáhať. Je len na nás, či ich o to prosíme. Tak je to aj s blahoslaveným mučeníkom Titusom Zemanom, ktorý bol kaplánom vo farnosti Božieho služobníka Alfonza. Ich životy, potom Titusovo mučeníctvo a Alfonzovo predpokladané mučeníctvo sú úzko prepojené. Máme preto veľkú radosť, že kaplán je už povýšený na slávu oltára a mučeníctvo farára je v štádiu skúmania. Počas prebiehajúcej diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Alfonza sa tešíme, že jeho krátky životopisný profil vychádza už v šiestich svetových jazykoch v internetovom denníku saleziánov Agenzia Info Salesiana:
taliansky | španielsky | anglicky | francúzsky | portugalsky | poľsky

Aktualizované (24. apríla 2023)

Modlitba za blahorečenie Božieho služobníka Alfonza Paulena

Všemohúci Bože,
vo svojom nekonečnom milosrdenstve vyvolil si kňaza Alfonza, oddaného tebe
a tvojej Cirkvi, aby horlivo vštepoval
do sŕdc svojich farníkov evanjeliové zásady, najmä lásku k chudobným, zachraňoval duchovné povolania
a šíril úctu k Panne Márii.
Svoju vernosť Kristovi a Cirkvi dokázal v časoch prenasledovania,
a tak sa pripodobnil tvojmu milovanému Synovi, ktorý za nás trpel a zomrel na dreve kríža.
Na jeho príhovor dopraj nám milosti,
o ktoré ťa prosíme, a ak je to tvoja vôľa, daj, aby tvoj služobník Alfonz
bol vyhlásený za blahoslaveného
ako vzor vernosti a trpezlivého znášania životných ťažkostí.
Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Božiemu služobníkovi Alfonzovi Paulenovi je venovaná samostatná webová stránka www.alfonzpaulen.sk.

__________
Zdroje: alfonzpaulen.sk, TK KBS
Koláž: alfonzpaulen.sk