Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32)

Pridal dňa

Lectio divina úryvku z Knihy proroka Ezechiela pod názvom Nového ducha vložím do vás (Ez 36, 22-32) z cyklu Boh dáva Ducha bez miery.

Prinášame plný text a audio záznam z Lectio divina, ktoré odznelo v Katedrále sv. Martina 2. decembra 2020.


Video záznam predneseného Lectio divina:

www.facebook.com/bratislavskaarcidieceza/videos/419951635713981

Zvukový záznam predneseného Lectio divina:


Prevzatie zvukového záznamu: mp3 (50,3MB)

Textu Lectio divina na webových stránkach Bratislavského arcibiskupstva bude ešte doplnený...

Modlitba

Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, Slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého; nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová Písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen.

Uvedenie do stretnutia

Jediný Boh nám daroval poznanie viery, že žije v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Boží dar poznania o Božích osobách sprostredkuje Sväté písmo. Už vo Svätom písme Starého zákona sa postupne rozvíjalo vedomie o pôsobení Božieho Ducha. Jedným z príkladov posolstva zo Starého zákona je posolstvo, ktoré nachádzame v knihe proroka Ezechiela.

Ezechiel (hebr. Jechezkél = »Boh posilňuje« alebo »Boh je silný«) pochádzal z rodiny kňaza Buzího a v mladých rokoch súčasníkom proroka Jeremiáša. Aj on sám vykonával kňazskú službu v jeruzalemskom chráme. Po vyplienení Jeruzalema r. 597 pred Kristom bol ako jeruzalemský kňaz s kráľom Jójakinom a s mnohými poprednými Židmi deportovaný do Babylonie, kde sa usadil pri eufratskom kanáli Kebar v osade Tel Abíb (porov. Ez 1,1.3;1 3,152). Tam ho v piatom roku zajatia (r. 593 pred Kristom) Pán Boh osobitnou víziou povolal za proroka, aby sa venoval náboženským potrebám zajatcov, aby ich viedol, napomínal a potešoval.

Prorok Ezechiel hovoril o vine, súde a obrátení, o spáse, obnove a Božom milosrdenstve, ako aj o osobnej zodpovednosti jednotlivca a spoločnosti. Predstavil Jahveho, že nie je iba Bohom Izraela a jeho prítomnosť sa neobmedzuje iba na chrám, ale je Pánom všetkých národov a je prítomný všade. Svedčil o tom, že bez Boha je život nemožný. Jemu musí slúžiť vnútorne obnovený a svätý ľud, ktorý sám Pán vedie ako opravdivý pastier.

Ezechiel sprostredkoval aj zásadné prehĺbenie poznania o Pánu Bohu, ktoré sa nachádza v 36. kapitole Knihy proroka Ezechiela a zvykne sa označovať ako „evanjelium proroka Ezechiela. A týmto úryvkom sa chceme nechať viesť pri našej dnešnej modlitbe.

Započúvajme sa do posvätného textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 22 až 32 v 36. kapitole Knihy proroka Ezechiela:

Lectio

Ez 36, 22-32
22 Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Jahve: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesväcovali u národov, ku ktorým ste prišli. 23 Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán – hovorí Pán, Jahve –, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.
24 I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu.
25 Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím.
26 A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. 27 Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.
28 Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.
29 Vyslobodím vás zo všetkých vašich nečistôt.
I privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. 30 Rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste už neznášali hanbu hladu medzi národmi.
31 Vtedy si spomeniete na svoje zlé cesty a na svoje skutky, ktoré neboli dobré; a vám samým sa budú hnusiť vaše hriechy a vaše ohavnosti.
32 Nie kvôli vám budem konať – hovorí Pán, Jahve –, vezmite to na vedomie! Hanbite a červenajte sa pre svoje cesty, dom Izraelov!