Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby od 1. októbra

Pridal dňa

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa od 1. októbra menia hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K už skôr zavedeným hygienickým a epidemiologickým opatreniam sa pripája predovšetkým obmedzenie maximálneho počtu účastníkov bohoslužieb na 50 ľudí.

V zverejnených hygienických opatreniach, ktoré platia od 1. októbra, sa pre oblasť cirkevného života uvádza:

 • S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 • ...výslovne sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).
 • Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame vradoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky);
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom;
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii);
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kompletné hygienické opatrenia sú k dispozícii na stránke Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ako správne prijímať Sväté prijímanie do rúk počas mimoriadneho stavu pandémie je možné pozrieť si na inštruktážnom videu TV Lux.

Ďalšie užitočné informácie sú k dispozícii na stránke Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19 (pričom pravidlá pre semafor sú nahradené aktuálnymi pravidlami pre núdzový stav!).

Na základe obmedzenia počtu veriacich účastných na bohoslužbách otcovia biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách..

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ
Zdroj: TK KBS a ÚVZ SR