Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Pridal dňa

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
– vstup a pobyt kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.);
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre;
– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola;
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Usmernenie je prevzaté z webovej stránky Úradu verejného zdravontíctva SR.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ