Inštrukcia k vysluhovaniu sviatosti zmierenia (2 x aktualizované)

Pridal dňa

7. apríla 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky Usmernenie k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch.

Pôvodná správa zo 17. marca s rozšírením z 23. marca (pred aktualizáciu s usmerením hlavného hygienika SR):

Inštrukcia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike (+ aktualizácia podľa Inštrukcie k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia z 23. marca).

Podľa pastoračnej tradície sme pozývali veriacich vykonať si svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami a prijať sviatosť oltárnu opakovane, najlepšie aj počas veľkonočného obdobia. V súčasnej situácii je vhodné pripomenúť, akým spôsobom je stanovený cirkevný príkaz ohľadom prijatia sviatosti zmierenia a Sviatosti oltárnej.

Kánon 989 Kódexu kánonického práva stanovuje: „Každý veriaci, keď dosiahol vek rozoznávania, je povinný úprimne sa vyspovedať z ťažkých hriechov aspoň raz do roka.“

Kánon 920 znie takto:
„§ 1. Každý veriaci po uvedení do najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu.
§ 2. Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“

Štvrtý cirkevný príkaz, ako ho poznáme v katechetickom vyjadrení, vychádza z kánonov 920 a 989. Je správne poskytnúť veriacim vysvetlenie cirkevného príkazu, ktorý počíta s tým, že vysluhovanie sviatosti zmierenia a Sviatosti oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období a z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase.
Vysvetľujme veriacim, že dobrú svätú spoveď si môžu vykonať nielen v pôstnom období, ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase
.

Konkrétne vysluhovanie sviatosti zmierenia v čase mimoriadneho stavu v Slovenskej republike a núdzového stavu pre zdravotnícke zariadenia (stav 17. marca 2020) nech sa koná nasledovne:
Spovedník, ktorý sa zdržiava [v spovednici] na vzdušnom mieste mimo spovednice1, musí mať spolupracovníka, ktorý dohliada na dodržiavanie hygienických predpisov.
Spovedník, jeho spolupracovník alebo spolupracovníci a rovnako penitenti musia mať každý z nich na tvári rúško, ktoré zakrýva nos a ústa.
Spolupracovník spovedníka dohliada na to, aby každý penitent čakajúci na svätú spoveď mal na tvári (na nose i ústach) rúško a aby rozostupy medzi čakajúcimi penitentami boli minimálne 1,5 metra. V prípade priaznivého počasia nech penitenti v určených rozostupoch čakajú vonku a do kostola nech vstúpia vo chvíli, keď prídu na rad, na čo ich upozorní spolupracovník spovedníka.
Spovedná mriežka musí byť pokrytá fóliou z nepriepustného materiálu (igelit), ktorá však umožňuje hlasový kontakt.
Fóliu na spovednej mriežke a všetky časti [spovednice] spovedného miesta1, ktoré prichádzajú do kontaktu s rukami penitenta, treba pravidelne dezinfikovať (napr. pri kontinuálnom spovedaní raz za hodinu) a aj vymieňať za novú fóliu (napr. pri kontinuálnom spovedaní denne).
Vo farnosti treba stanoviť, kedy bude spovedník k dispozícii na kňazskú službu vysluhovania sviatosti zmierenia. Podľa pastoračnej situácie treba stanoviť čo najširšiu možnosť prijatia sviatosti zmierenia.

Rozdávanie svätého prijímania sa musí konať podľa hygienických požiadaviek. Penitenti čakajú na prijatie Eucharistie s rúškom na tvári v primeraných odstupoch (1,5 metra) v kostole. Kňaz spovedník rozdáva sväté prijímanie skupine nie väčšej ako 10 osôb, ktoré pristupujú k svätému prijímaniu v dostatočných rozstupoch (1,5 metra). Každý prijímajúci si pred prijatím Eucharistie rúško z tváre uvoľní, aby si mohol vložiť Eucharistiu do úst a následne si rúško vráti na ústa a nos a odíde. Spolupracovník kňaza pritom dohliada na dodržiavanie hygienických pravidiel.

1 viď Inštrukcia k miestu vysluhovania sviatosti zmierenia z 23.3.2020

__________
Foto: Pixabay.com, koláž ABU Bratislava